Nguyễn Quang Vĩnh, Phạm Bá Nhất, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thu Hà (2021)

“Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định học thạc sĩ của cử nhân điều dưỡng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh phụ cận”

Tạp chí Y học Việt Nam, tập 501, số 1 năm 2021, trang 76-80

Link bài báo: Ấn vào đây