Chức năng nhiệm vụ của Khoa điều dưỡng Trường Đại học Thành Đông

1. Chức năng

Khoa Điều dưỡng trực thuộc Nhà trường là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo Điều dưỡng; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; giám sát việc thực hiện các kế hoạch đào tạo phối hợp, liên kết trên cơ sở chấp hành qui định liên quan đến chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ bao gồm cả việc thông qua đề cương, giám sát quá trình nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH và các sáng kiến cải tiến cấp cơ sở.

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; xây dựng chiến lược đào tạo giảng viên, nguồn nhân lực kỹ thuật cao đảo bảo tính kế thừa trong chuyên môn, quản lý và lãnh đạo đơn vị.

Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa. Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng phù hợp với từng đối tượng được đào tạo.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học liên quan do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập tại phòng Lab hay tại trung tâm, bệnh viện, cộng đồng và các thực nghiệm khoa học khác; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Khoa và Trường tùy theo tiềm lực và điều kiện sẵn có của Khoa