Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thu Hà (2021)

“Kiến thức về phòng tránh nhiễm độc chì cho trẻ em của người dân tại một làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh”

Tạp chí Y học Việt Nam, tập 501, số 2 năm 2021, trang 69-74

Link bài báo: Ấn vào đây