BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG      
                                  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA ĐIỀU DƯỠNG    
               
                   
  TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Quốc tịch Giới tính Năm tuyển dụng/ ký hợp đồng Trình độ Chuyên môn
 được đào tạo
         
         
      1. KHỐI GIẢNG VIÊN          
    NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG /K. Đ.DƯỠNG          
    1 Trần Như Nguyên 02/11/1952 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    2 Phạm Bá Nhất 12/12/1948 Việt Nam Nam 2016 Tiến sĩ Y học
    3 Phạm Thị Nhuyên 01/11/1957 Việt Nam Nữ 2017 Tiến sĩ Y học
    4 Đinh Ngọc Sỹ 06/09/1953 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ  Y học
    5 Nguyễn Duy Bảo 14/02/1950 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    6 Dương Xuân Đạm 20/07/1952 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    7 Nguyễn Công Doanh 17/07/1954 Việt Nam Nam 2015 Tiến sĩ  Y học cổ truyền
    8 Phan Thị Hường 29/05/1958 Việt Nam Nữ 2019 Tiến sĩ BSCKII
    9 Lương Trần Khuê 18/04/1958 Việt Nam Nữ 2017 Tiến sĩ  Bác sĩ CKI
    10 Đỗ Đình Xuân 18/02/1952 Việt Nam Nam 2017 Tiến sĩ  Y học
    11 Lê Ngọc Triều 17/01/1958 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    12 Nguyễn Văn Trung 14/07/1958 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    13 Nguyễn Xuân Trường 14/02/1960 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ Y học
    14 Bùi Tất Đằng 22/02/1948 Việt Nam Nam 2019 Tiến sĩ BSCKII
    15 Vũ Minh phượng 27/06/1958 Việt Nam Nam 2016 Thạc sĩ Y tế CC
    16 Trịnh Văn Thọ 20/09/1990 Việt Nam Nam 2017 Thạc sĩ Y tế CC
    17 Hoàng Văn Dũng 15/03/1962 Việt Nam Nam 2019 Thạc sĩ BSCKI
    18 Lê Xuân Uyên 07/08/1949 Việt Nam Nữ 2019 Thạc sĩ BSCKI
    19 Phạm Thị Hậu 20/10/1963 Việt Nam Nữ 2019 Thạc sĩ YHCT
    20 Trần Ngọc Sinh 22/02/1960 Việt Nam Nam 2019 Thạc sĩ Y học
    21 Huỳnh Thị Bình 15/12/1959 Việt Nam Nữ 2019 Thạc sĩ Y học
    22 Nguyễn Bích Hà 19/01/1962 Việt Nam Nữ 2019 Thạc sĩ Điều dưỡng
    23 Nguyễn Thị Ngọc Vân 16/08/1947 Việt Nam Nữ 2017 Thạc sĩ Y học cổ truyền
    24 Ngô Duy Minh 10/11/1954 Việt Nam Nam 2016 Thạc sĩ Bác sĩ CKI
    25 Bùi Vân Hà 27/02/1994 Việt Nam Nữ 2017 Đại học Điều dưỡng
    26 Nguyễn Thu Hà 30/11/1992 Việt Nam Nữ 2017 Đại học Tiếng Đức
    27 Lương Đức Liêm 12/07/1953 Việt Nam Nam 2016 Đại học Y học
    28 Trương Thị Yến 28/08/1961 Việt Nam Nữ 2017 Đại học Điều dưỡng
                   
      PHÒNG HC - TH       HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
      Trương Thị Mai       PGS, TS. Lê Văn Hùng