Chuẩn đầu ra ngành Điều Dưỡng

Ngày đăng : 27/04/2018 2:25 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

Số: 89  TCĐR – ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Dương, ngày  20  tháng 5  năm 2017

 

TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

I.                   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1.      Nhận định được tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và của cộng đồng.

2.      Xác định các chẩn đoán Điều dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.

3.      Lập kế hoạch chăm sóc và đưa ra các quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.

4.      Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng, dùng thuốc trong chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả và liên tục.

5.      Xử trí các trường hợp sơ cứu, cấp cứu, những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc.

6.      Quản lý công tác chăm sóc người bệnh.

7.      Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến trong chăm sóc người bệnh.

8.      Áp dụng các kỹ năng mềm (giáo tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm, thảo luận….) trong thực hiện công việc.

9.      Có khả năng tự học, duy trì  và phát triển năng lực của bản thân.

10. Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Leenin , tử tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

11. Hành nghề theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

12. Có khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ trong chăm sóc điều dưỡng

II.               TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TT

Chuẩn đầu ra

Tiêu chí đánh giá

1

Nhận định được tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

-         Có kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng  sinh lý, bệnh lý của cơ thể con người trong làm cơ sở để đánh giá tình trạng sức khoẻ của mỗi cá nhân.

-         Biết nhận định vấn đề sức khỏe của gia đình và cộng động và hướng giải quyết.

-         Xác định được vấn đề sức khỏe ưu tiên của người bệnh, gia đình và cộng đồng

2

Lập kế hoạch chăm sóc và đưa ra các quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.

-         Áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở vào việc lập kế hoạch chăm sóc.

-         Đưa ra được các mục tiêu chăm sóc phù hợp.

-         Đưa ra được các hành động chăm sóc phù hợp.

-         Theo dõi và phát hiện được các thay đổi sau mỗi hành động chăm sóc

-         Lập được kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

3

Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng, dùng thuốc trong chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả và liên tục.

-         Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản đúng quy trình kỹ thuật.

-         Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn.

-         Tuân thủ các quy tắc khi dùng thuốc.

-         Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đúng và an toàn.

-         Phát hiện và xử trí ban đầu các phản ứng có hại của thuốc.

-         Nhận biết các tương tác cơ bản giữa thuốc với thuốc và thuốc với thức ăn.

4

Xử trí các trường hợp sơ cứu, cấp cứu, những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc.

-         Thực hiện sơ cứu ban đầu, cấp cứu có hiệu quả tại cộng đồng và bệnh viện.

-         Pháp hiện kịp thời các thay đổi của người bệnh, đưa ra các xử trí sơ cứu, cấp cứu hiệu quả.

5

Quản lý công tác chăm sóc người bệnh.

-         Ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án đúng quy định.

-         Vận dụng và sử dụng được tất cả các trang thiết bị y tế một cách hiệu quả.

-         Có khả năng quản lý công việc, tham gia các hoạt động chăm sóc trong nhóm, sử dụng nguồn lực hợp lý.

6

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến trong chăm sóc người bệnh.

-         Tham gia thực hiện các đề tài nghiện cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc.

-         Tìm kiểm được các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc.

-         Viết được đề cương nghiên cứu.

7

Có kỹ năng giao tiếp; Tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe; Kỹ năng làm việc nhóm.

-         Xây dựng được các mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình người bệnh và công đồng.

-         Phát hiện được vấn đề và nội dung cần truyền thông - giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

-         Xây dựng được kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

-         Thực hiện được các buổi tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe.

-         Tham giá xây dụng tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp với trình độ của đối tượng.

-         Có khả năng ra quyết  định và làm việc nhóm.

8

Có khả năng tự học, duy trì  và phát triển năng lực của bản thân.

-         Xác định được mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

-         Liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng kiến thực đã học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

9

Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Leenin, tử tưởn Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

-         Hiểu được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lên nin, tử tưởng Hồ chí minh, chủ chương đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

10

Hành nghề theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

-         Hành nghề phù hợp với nâng lực chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

-         Tôn trọng các quyền của người bệnh, lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm trong các hoạt động nghề nghiệp.

-         Hết lòng phục vụ người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo về và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khiếm tốn, tôn trọng và hợp tác chân thành với đồng nghiệp, gữi gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Có khả năng sử dụng tin học

-         Thực hiện các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

-         Sử dụng được các dịch vụ Internet như email, tìm kiếm thông tin.

-         Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

-         Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm số cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Exel.

-         Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

12

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

-         Có trình độ ngoại ngữ tiếng anh A1 (tương đương bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc các ngoại ngữ khác tương đương theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo cho đối tượng tốt nghiệp trước năm 2019.

-         Giao tiếp được trong các tình huống cơ bản của đời sống.

-         Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành.

-         Đọc và tham khảo được tài liệu chuyên ngành.

                                                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Lê Văn Hùng

 

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

Số: 89  TCĐR – ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Dương, ngày  20  tháng 5  năm 2017

 

TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 1. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
 1. Nhận định được tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và của cộng đồng.
 2. Xác định các chẩn đoán Điều dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 3. Lập kế hoạch chăm sóc và đưa ra các quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 4. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng, dùng thuốc trong chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả và liên tục.
 5. Xử trí các trường hợp sơ cứu, cấp cứu, những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc.
 6. Quản lý công tác chăm sóc người bệnh.
 7. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến trong chăm sóc người bệnh.
 8. Áp dụng các kỹ năng mềm (giáo tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm, thảo luận….) trong thực hiện công việc.
 9. Có khả năng tự học, duy trì  và phát triển năng lực của bản thân.
 10. Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Leenin , tử tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 11. Hành nghề theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
 12. Có khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ trong chăm sóc điều dưỡng
 1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TT

Chuẩn đầu ra

Tiêu chí đánh giá

1

Nhận định được tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

 • Có kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng  sinh lý, bệnh lý của cơ thể con người trong làm cơ sở để đánh giá tình trạng sức khoẻ của mỗi cá nhân.
 • Biết nhận định vấn đề sức khỏe của gia đình và cộng động và hướng giải quyết.
 • Xác định được vấn đề sức khỏe ưu tiên của người bệnh, gia đình và cộng đồng

2

Lập kế hoạch chăm sóc và đưa ra các quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu cá nhân, gia đình và cộng đồng.

 • Áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở vào việc lập kế hoạch chăm sóc.
 • Đưa ra được các mục tiêu chăm sóc phù hợp.
 • Đưa ra được các hành động chăm sóc phù hợp.
 • Theo dõi và phát hiện được các thay đổi sau mỗi hành động chăm sóc
 • Lập được kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

3

Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng, dùng thuốc trong chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả và liên tục.

 • Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cơ bản đúng quy trình kỹ thuật.
 • Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Tuân thủ các quy tắc khi dùng thuốc.
 • Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đúng và an toàn.
 • Phát hiện và xử trí ban đầu các phản ứng có hại của thuốc.
 • Nhận biết các tương tác cơ bản giữa thuốc với thuốc và thuốc với thức ăn.

4

Xử trí các trường hợp sơ cứu, cấp cứu, những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc.

 • Thực hiện sơ cứu ban đầu, cấp cứu có hiệu quả tại cộng đồng và bệnh viện.
 • Pháp hiện kịp thời các thay đổi của người bệnh, đưa ra các xử trí sơ cứu, cấp cứu hiệu quả.

5

Quản lý công tác chăm sóc người bệnh.

 • Ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án đúng quy định.
 • Vận dụng và sử dụng được tất cả các trang thiết bị y tế một cách hiệu quả.
 • Có khả năng quản lý công việc, tham gia các hoạt động chăm sóc trong nhóm, sử dụng nguồn lực hợp lý.

6

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến trong chăm sóc người bệnh.

 • Tham gia thực hiện các đề tài nghiện cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc.
 • Tìm kiểm được các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc.
 • Viết được đề cương nghiên cứu.

7

Có kỹ năng giao tiếp; Tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe; Kỹ năng làm việc nhóm.

 • Xây dựng được các mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình người bệnh và công đồng.
 • Phát hiện được vấn đề và nội dung cần truyền thông - giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Xây dựng được kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Thực hiện được các buổi tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe.
 • Tham giá xây dụng tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp với trình độ của đối tượng.
 • Có khả năng ra quyết  định và làm việc nhóm.

8

Có khả năng tự học, duy trì  và phát triển năng lực của bản thân.

 • Xác định được mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
 • Liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng kiến thực đã học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

9

Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Leenin, tử tưởn Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lên nin, tử tưởng Hồ chí minh, chủ chương đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

10

Hành nghề theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

 • Hành nghề phù hợp với nâng lực chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
 • Tôn trọng các quyền của người bệnh, lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm trong các hoạt động nghề nghiệp.
 • Hết lòng phục vụ người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo về và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khiếm tốn, tôn trọng và hợp tác chân thành với đồng nghiệp, gữi gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Có khả năng sử dụng tin học

 • Thực hiện các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.
 • Sử dụng được các dịch vụ Internet như email, tìm kiếm thông tin.
 • Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.
 • Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm số cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Exel.
 • Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

12

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

 • Có trình độ ngoại ngữ tiếng anh A1 (tương đương bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc các ngoại ngữ khác tương đương theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo cho đối tượng tốt nghiệp trước năm 2019.
 • Giao tiếp được trong các tình huống cơ bản của đời sống.
 • Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành.
 • Đọc và tham khảo được tài liệu chuyên ngành.

                                                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Lê Văn Hùng