Quy định nguyên tắc chuyển đổi điểm hệ liên thông ngành điều dưỡng

Ngày đăng : 23/11/2018 3:22 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

Số: 85 /QĐ -ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Hải dương, ngày 08  tháng 02  năm 2018

                                                                                                 QUY ĐỊNH

Nguyên tắc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo đại học hệ không chính quy, loại hình liên thông từ trung cấp lên đại học của Trường Đại học Thành Đông

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo đại học hệ không chính quy, loại hình liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học của Trường Đại học Thành Đông.
 2. Văn bản này áp dụng đối với sinh viên hệ không chính quy, loại hình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học của Trường Đại học Thành Đông.

Điều 2. Mục đích

 1. Làm căn cứ để Hội đồng đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học của các ngành xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong bảng điểm trung cấp sang điểm đại học và khối lượng kiến thức được miễn trừ.
 2. Làm căn cứ để Hiệu trưởng xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong bảng điểm trung cấp sang điểm đại học và khối lượng kiến thức được miễn trừ.
 3. Làm căn cứ để Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch đào tạo hệ không chính quy, loại hình liên thông từ  trung cấp lên đại học.

Điều 3. Căn cứ thực hiện

 1. Quyết định số: 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
 2. Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
 3. Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của ngành sinh viên được xếp vào học và bảng điểm ở trình độ trung cấp của sinh viên đó.

Điều 5. Nguyên tắc chuyển đổi kết quả học tập

 1. Quy đổi số đơn vị học trinh theo số tín chỉ

Quy đổi số đơn vị học trình/ số tiết/ số tín chỉ của các học phần/ môn học trong chương trình đào tạo trình độ đại học theo nguyên tắc:

 • 2 đơn vị học trình= 30 tiết= 01 tín chỉ;
 • 3 đơn vị học trình= 45 tiết= 02 tín chỉ;
 • 4 đơn vị học trình= 60 tiết= 03 tín chỉ;
 • 5 đơn vị học trình= 75 tiết= 04 tín chỉ.
 1. Nguyên tắc chuyển điểm.

          Việc xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập các học phần/ môn học từ trình độ trung cấp sang trình độ đại học, khối lượng kiến thức được miễn trừ  khi học chương trình đào tạo liên thông với từng người học, được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

       -  Học phần/môn học ở trình độ trung cấp có cùng tên gọi với trình độ đại học, hoặc khác nhau về tên gọi nhưng tương đồng khoảng 80% trở lên về nội dung, chương trình, và có số tín chỉ quy đổi tương đương hoặc nhiều hơn so với học phần/ môn học chương trình liên thông đại học thì được công nhận, chuyển điểm. (Có bản danh sách kèm theo).

       -  Học phần/ môn học trong chương trình liên thông là hợp thành từ hai hay nhiều học phần/môn học đã có số tổng tín chỉ quy đổi tương đương hoặc nhiều hơn so với học phần/ môn học trong chương trình đào tạo liên thông thì được công nhận. Điểm đánh giá học phần được công nhận là điểm trung bình chung có trọng số theo tín chỉ quy đổi các học phần/môn học được công nhận.

      - Các học phần Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng- an ninh trong chương trình liên thông chính quy được xét miễn học nếu sinh viên chính quy đã có chứng chỉ tương ứng với trình độ liên thông. Nếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh đã có nhưng chưa đạt yêu cầu trình độ liên thông thì người học phải đăng ký học thêm một số học phần môn học, đạt chứng chỉ theo quy định của trình độ liên thông.

       - Không xét điểm các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành cốt lõi trong chương trình đào tạo. Các học phầm không được chuyển điểm do Hội đồng khoa học và Đào tạo xem xét, đề xuất Hiệu trưởng quyết định, công bố cụ thể cho từng ngành chuyên ngành.

          Điều 6. Khối lượng kiến thức miễn trừ

Khối lượng kiến thức sinh viên được miễn trừ là khối lượng kiến thức mà sinh viên đã được chuyển đổi kết quả học tập từ chương trình đào tạo trung cấp sang chương trình đào tạo đại học mà sinh viên đang theo học.

         Điều 7. Khối lượng kiến thức phải học

     Khối lượng kiến thức sinh viên phải học là khối lượng kiến thức trong chương trình đào tạo đại học mà sinh viên đang theo học trừ đi khối lượng kiến thức sinh viên được miễn trừ.

         Điều 8. Tổ chức thực hiện

      1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đào tạo liên thông theo từng ngành và theo từng năm học để xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học cho ngành Điều dưỡng. Hội đồng gồm 07 hoặc 09 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch: Hiệu trưởng                                     -  PGS.TS. Lê Văn Hùng

- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng                        - TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Thư ký: Phó phòng Đào tạo Đại học                   - Ths. Phạm Thị Trang

- Ủy viên thường trực: Trưởng khoa Điều  dưỡng;      -  PGS.TS. Phạm Bá Nhất

- Ủy viên:

+ Phó trưởng Khoa  Điều dưỡng     - Ths. Vũ Minh Phượng

+ Phó trưởng Khoa Điều dưỡng      - PGS.TS. Nguyễn Thị Nhuyên

+ Giảng viên                                    - PGS.TS. Nguyễn Công Doanh

+ Giảng viên                                     - Ts. Lương Trần Khêu

+ Giảng viên                                    - BSCK I. Ngô Duy Minh

      Hội đồng căn cứ vào những nguyên tắc nêu ở quy định này để xem xét, đề xuất công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học đối với từng sinh viên cụ thể và thời gian đào tạo liên thông đối với từng đối tượng trình Hiệu trưởng quyết định và công bố công khai cho sinh viên biết để thực hiện.

      2. Bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên đào tạo hệ không chính quy, loại hình đào tạo

liên thông từ trung cấp lên đại học phải ghi đầy đủ kết quả học tập các môn học trong thời gian đào tạo liên thông tại Trường Đại học Thành Đông và các môn học được xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông.

3. Những trường hợp không nằm trong phạm vi áp dụng của nguyên tắc này sẽ được Khoa Điều dưỡng quản lý chuyên môn trình Hội đồng đào tạo liên thông xem xét.

         Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2017-2018, từ khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Lê Văn Hùng